Kuliah Dek Rizky Psikologi

Ilmu pengetahuan tentang psikologi

Fungsi kepribadian muhammadiyah

Posted by Dek Rizky On October - 26 - 2009

Fungsi kepribadian muhammadiyah

 • Sebagai landasan pedoman dan pegangan bagi gerak muhammadiyah menuju cita cita terwujudnya masyarakat islam yang sebenar benarnya.

Matan kepribadian muhammadiyah

 • apakah muhammadiyah itu?
  • Muhammadiyah merupakan gerakan islam. maksud geraknya adalah dakwah amar makruf nahi munkar
  • Dakwah ditujukan pada perorangan dan masyarakat.
  • perorangan yang telah islam bersifat tajdid, dan yang belum islam bersifat seruan, ajakan untuk memeluk islam
  • Masyarakat bersifat perbaikan, bimbingan dan peringatan. Masyarakat ini meliputi state, partai politik dan civil society
 • dasar dan amal usaha muhammadiyah
  • Hidup manusia harus berdasarkan tauhid ( meng Esakan ) Allah, ber-Tuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah.
  • Hidup manusia itu bermasyarakat
  • Hanya hukum Allah yang sebenar benarnya dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama ( masyarakat ) dalam menuju hidp bahagia dan sejahtera yang haqiqi, di dunia dan akhirat.
  • Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam dalam mewujudkan masyarakat islam yang sebenar benarnya, adalah wajib, sebagai ibadah kepada allah dan berbuat uhsan dan islah kepada manusia / masyarakat.
  • Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar benarnya, hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak ( ittiba’ ) perjuangan para nabi terutama perjuangan nabi Besar muhammadiyah
  • Perjuangan mewujudkan pokok – pokok pikiran tersebut akan dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya , bila dengan cara berorganisasi. Organisasi adalah satu satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik baiknya.
  • Pokok pikiran / prinsip / pendirian seperti yang diuraikan dan  diterangkan di muka itu, adalah yang dapat untuk  melaksanakan ideologinya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita citanya ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur, lahir batin yang diridhai Allah, ialah masyarakat islam yang sebenar benarnya.
   [ad#kliksaya]
 • pedoman amal usaha dan perjuangan muhammadiyah
  • Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul Nya bergerak membangun disegenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhai Allah.”
   Maksudnya adalah : 1. Dalam merintis , mengembangkan dan mengelola AUM tetap harus berpegang teguh dan taat kepada ALlah dan Rasul-Nya , 2. Motivasinya karena melaksanakan perintah ALlah
 • Sifat muhammadiyah
  • Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan
  • Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah islamiyah
  • Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teuguh ajaran islam
  • Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan
  • Mengindahkan segala hukum, undang undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah
  • Amar makruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan
  • Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan sesuai dengan ajaran islam
  • Kerja sama dengan golongan islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama islam serta membela kepentingannya
  • Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat islam yang sebenar benarnya
  • Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana

Mungkin yang anda maksud ini :

Add A Comment