Kuliah Dek Rizky Psikologi

Ilmu pengetahuan tentang psikologi

Islam dan komunikasi

Posted by Dek Rizky On July - 15 - 2010

Definisi Komunikasi
Pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/ tidak langsung dengan maksud memberikan dampak/ efek sesuai dengan yang diinginkan komunikan

Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia menmdengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya seorang hamba yang benar-benar mengatakan sesuatu yang (benar-benar) terjadi, maka ia akan dijauhkan dari neraka melebihi jauhnya timur dan barat. (Mutafaq’alaih)

Adab Berbicara dan Mendengar

 • Sopan, menghormati, menghargai, dan jelas (pengucapan maupun maksud).
 • Tidak berbuat aniaya dalam bentuk apapun.
 • Tidak membicarakan aib atau cacat pihak lain kecuali dengan izin orang yang bersangkutan.
 • Tidak melakukan penipuan dan perbuatan tercela lainnya.
 • Tidak menyampaikan perkataan yang sifatnya zuhrufal qaul
 • Berhati-hati dalam menerima berita sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat:6

Larangan Berbohong, Memfitnah dan Mencemarkan Nama Baik
Berbohong

 • Berbohong/ berdusta: Mengatakan sesuatu yang tdk sesuai keadaan sebenarnya.
 • Sifat BOHONG dan KHIANAT dibenci Alloh SWT.
 • Orang MUNAFIQ = Sebutan orang yang gemar berbohong & berkhianat.
 • Kerugian dunia (tidak dipercaya orang lain) dan akhirat (masuk neraka)

Memfitnah

 • Berita bohong dengan maksud menjelek-jelekkan atau menjatuhkan nama baik orang lain.
 • Bahaya fitnah lebih besar dari pembunuhan (Al-Baqarah:191)

Mencemarkan Nama Baik

 • Pasal 310 ayat 1 dan 2, ps. 311 ayat 1, ps.316, 207,208 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Al-Hujurat:6)

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. (Al-Baqarah:191)

Komunikasi dalam Dakwah

 • Bersikap lemah lembut
 • Hikmah & nasihat yang baik
 • Dialog & musyawarah dalam mengambil keputusan
 • Mudah, familiar, menjaga kebersamaan, dan menghindari perpecahan
 • Tidak merendahkan pihak lain/ mencela/ mengolok-olok
 • Disesuaikan dengan bahasa objek dakwah
 • Bertawakal
 • Mohon ampun dan pertolongan pada Alloh (sabar & sholat)
 • Tidak memihak golongan tertentu

Komunikasi sebagai Hiburan
Diperbolehkan asalkan:

 • Membawa manfaat
 • Tidak menyimpang dari ajaran islam
 • Tidak mengikuti hawa nafsu
 • Tidak membawa pada kemaksiyatan

Prinsip Komunikasi dalam Islam

 • Qaulan Balighan: Menggetarkan jiwa (berpengaruh pada afeksi)
 • Qaulan Maisuran: Menggembirakan
 • Qaulan Layinan: Lemah lembut tutur bahasanya
 • Qaulan Kariman: disampaikan dengan kasih sayang
 • Qaulan Sadida: Ada dianmika psikologisnya
 • Qaulan Shodiqon: Jujur, obyektif, apa adanya.

Add A Comment